HOT DEAL! TOT -30% OP GESELECTEERDE ARTIKELEN Naar het aanbod

Algemene voorwaarden

  1. 1. DEFINITIES
   1. 1.1 Reglement – dit Reglement, waarin de beginselen voor het sluiten van overeenkomsten op afstand tot verkoop via de Internetwinkel, de beginselen voor de uitvoering van deze overeenkomsten, de rechten en verplichtingen van partijen en de beginselen van klachtenafhandeling worden vastgelegd. In het kader van de dienstverlening langs elektronische weg is het Reglement gelijk aan het Reglement als bedoeld in artikel 8 van de Poolse Wet op de elektronische dienstverlening.
   2. 1.2 Klant – een natuurlijk persoon met volledige handelingsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die door de wet als handelingsbekwaam wordt erkend, die met de Verkoper een Overeenkomst op afstand sluit.
   3. 1.3 Consument – een consument in de zin van artikel 22¹ van het Poolse Burgerlijk Wetboek. Volgens de wettelijke definitie wordt onder Consument verstaan: een natuurlijk persoon die met een ondernemer een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit.
   4. 1.4 Natuurlijke persoon met een eenmanszaak die een niet-professionele aankoop doet - natuurlijke persoon die een Overeenkomst op afstand sluit die rechtstreeks geen verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze Overeenkomst blijkt dat deze geen professioneel karakter heeft voor deze persoon, met name voortvloeiend uit het onderwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van de Centrale Registratie en Informatie over Bedrijven, aan wie de wet het recht toekent om: zich terug te trekken uit de overeenkomst op basis van de beginselen die worden toegekend aan Consumenten, de bepalingen toe te passen betreffende verboden clausules die worden gebruikt in standaardovereenkomsten en betreffende aansprakelijkheid voor gebreken van het verkochte.
   5. 1.5 Verkoper – MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, tel. , info@marbosport.nl, NIP 6641963729, REGON 292794781.
   6. 1.6 Adres van de verkoper – Boczna 41, 27-200 Starachowice.
   7. 1.7 Online Shop – een internetdienst beheerd door de Verkoper, beschikbaar op elektronische adressen: https://www.marbosport.nl, via welke de Klant informatie kan verkrijgen over de Goederen en hun beschikbaarheid en de Goederen kan kopen of de dienst kan bestellen.
   8. 1.8 Overeenkomst voor verkoop op afstand – een overeenkomst voor de verkoop van de Goederen/diensten/levering van digitale inhoud (indien van toepassing), gesloten via de Online Winkel.
   9. 1.9 De Goederen – een roerende zaak die de Klant in de Online Winkel kan kopen.
   10. 1.10 Privacy- en cookiebeleid van de Online Winkel – aeen document met gedetailleerde regels voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies. Het privacy- en cookiebeleid vormt Bijlage 3 bij het Reglement en is beschikbaar op https://www.marbosport.nl/dut-privacy-and-cookie-notice.html.
   11. 1.11 Duurzame drager – betekent een materiaal of een hulpmiddel dat de Klant of de Verkoper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toegang tot informatie in de toekomst mogelijk maakt gedurende een periode die geschikt is voor de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt en die het mogelijk maakt om de opgeslagen informatie in ongewijzigde vorm te reconstrueren, in het bijzonder elektronische post.
   12. 1.12 Elektronisch bestelformulier – elektronische bestelprocedure die door de Verkoper aan de Klant wordt verstrekt.
   13. 1.13 Elektronisch retourformulier – elektronische retourprocedure verstrekt door de Verkoper aan de Klant; beschikbaar op het adres https://www.marbosport.nl/returns-open.php.
   14. 1.14 Elektronisch klachtenformulier – lektronische klachtenprocedure verstrekt door de Verkoper aan de Klant; beschikbaar op het adres https://www.marbosport.nl/rma-open.php.
   15. 1.15 Versturen van een bestelling – het bevestigen van de bestelling door te klikken op de knop "" door de Klant wordt beschouwd als het indienen door de Klant van een bindende wilsverklaring om een Overeenkomst op afstand te sluiten met de Verkoper.
   16. 1.16 Account – een verzameling in de Online Winkel en in het ICT-systeem van de Verkoper opgeslagen gegevens met betrekking tot een bepaalde Klant en de door hem geplaatste bestellingen en gesloten Overeenkomsten op Afstand, met behulp waarvan de Klant bestellingen kan plaatsen en Overeenkomsten op Afstand te zijner tijd kan annuleren, wijzigen of sluiten.
   17. 1.17 Evaluatie bestelservice en evaluatie bepaalde goederen – subjectieve verklaringen en evaluaties door de Klant in de vorm van het toekennen van sterren van 1 tot 5 voor de Online Winkel nadat de bestelling is afgerond.
  2. 2. ALGEMENE BEPALINGEN
   1. 2.1 Soorten en omvang van elektronisch geleverde diensten:
    1. 2.1.1 het sluiten van Online verkoopovereenkomsten - met betrekking tot Goederen die in de Online Shop worden verkocht,
    2. 2.1.2 de regels voor registratie en gebruik van de Account binnen de Online Shop,
    3. 2.1.3 het toevoegen van meningen, opmerkingen en beoordelingen - de Klant kan een mening of opmerking toevoegen aan zijn bestelling of transactie,
    4. 2.1.4 het verzenden van e-mails ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling, de betaling en de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper.
   2. 2.2 Het gebruik van de Online Shop is mogelijk op voorwaarde dat het door de Klant gebruikte IT-systeem voldoet aan de volgende minimale technische vereisten:
    1. 2.2.1 internetbrowsers, d.w.z. Firefox, Chrome, Internet Explorer in de huidige versie;
    2. 2.2.2 een programma waarmee bestanden in PDF-formaat kunnen worden bekeken.
   3. 2.3 De inhoud, met inbegrip van beschrijvingen van Goederen en prijzen, geplaatst op de pagina's van de Online Winkel vormen een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst in de zin van artikel 71 van het Poolse Burgerlijk Wetboek. Zij krijgen pas een bindend karakter - met het oog op het sluiten van een specifiek contract - wanneer de Klant een bestelling verstuurt, wat gebeurt door te klikken op de knop "" .
   4. 2.4 De Verkoper stelt dit Reglement en de Bijlagen beschikbaar via een link op de homepage vóór het sluiten van de Overeenkomst op afstand, tijdens de Overeenkomst en na het sluiten ervan. De Klant kan deze downloaden en afdrukken.
   5. 2.5 Teneinde de veiligheid van de communicatie en gegevensoverdracht in verband met de geleverde diensten te waarborgen, neemt de Online Winkel technische en organisatorische maatregelen die passen bij het veiligheidsniveau van de geleverde diensten, in het bijzonder maatregelen ter voorkoming van de verwerving en wijziging door onbevoegden van persoonsgegevens die via internet worden verzonden.
  3. 3. BESTELLINGEN
   1. 3.1 Het plaatsen van een bestelling in de Online Winkel kan via een Account of door te kiezen voor de optie kopen zonder registratie.
   2. 3.2 De aankoop wordt gedaan door het invullen van het elektronische bestelformulier dat beschikbaar is op de pagina's van de Online Winkel. De bestelde Goederen worden geselecteerd door ze in het winkelmandje te plaatsen. De elektronische bestelbon vermeldt onder andere welke Goederen, tegen welke prijs en in welke hoeveelheden de Klant wenst te bestellen op de door hem aangegeven plaats. De Klant neemt passende technische stappen op basis van de weergegeven berichten.
   3. 3.3 Nadat de Klant alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt, wordt een samenvatting van de bestelling weergegeven. De samenvatting van de bestelling zal informatie bevatten over: gegevens ter identificatie van de Verkoper, het onderwerp van de bestelling, de eenheidsprijs en de totale prijs van de bestelde Goederen, inclusief eventuele leveringskosten en andere, geselecteerde betalingswijze, geselecteerde leveringswijze, levertijd en kosten.
   4. 3.4 Indien het voorwerp van de overeenkomst de levering is van digitale inhoud die niet is vastgelegd op een duurzame drager of diensten die worden geleverd via elektronische middelen of diensten op afstand - gaat de Klant in een aanvullend vakje, vereist voor het plaatsen van een bestelling en te vinden op het Elektronisch bestelformulier, akkoord met het volgende: "Ik geef toestemming voor de levering van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of voor het begin van de dienstverlening vóór het verstrijken van 14 dagen vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst en accepteer het verlies van het recht op herroeping van de overeenkomst". De Verkoper bevestigt de ontvangst van de bovengenoemde toestemming per e-mail.
   5. 3.5 Om een bestelling te plaatsen, is het noodzakelijk om in het Elektronisch bestelformulier persoonlijke gegevens te verstrekken die als verplicht zijn gemarkeerd, de inhoud van het Reglement te accepteren en de bestelling te verzenden door op de knop "" te drukken.
    1. 3.5.1 Het verzenden van een Elektronisch bestelformulier door de Klant vormt een bindende wilsverklaring tot het sluiten van een Overeenkomst op afstand, in overeenstemming met de inhoud van dit Reglement.
    2. 3.5.2 De Overeenkomst op afstand wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van aanvaarding door de Verkoper van de Elektronische bestelbon, hetgeen wordt bevestigd door aan de Klant een bericht van aanvaarding van de bestelling en het bestelnummer te tonen.
    3. 3.5.3 Na het sluiten van de Overeenkomst voor verkoop op afstand ontvangt de Klant, in de vorm van een e-mail, een bevestiging van de ingediende bestelling met daarin: de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling voor uitvoering en met daarin de definitieve bevestiging van alle belangrijke elementen van de bestelling en de algemene voorwaarden van de gesloten Overeenkomst voor verkoop op afstand (Reglement van de Online Shop met Bijlage 1 en 2), de gegevens van de Verkoper, de verantwoordelijkheid van de Verkoper voor de kwaliteit van de prestaties, over de diensten die door de Verkoper na de verkoop worden geleverd en over de wijze en de gevolgen van de herroeping van de overeenkomst. Informatie over de wijze en gevolgen van herroeping van de overeenkomst, met inbegrip van het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen - is opgenomen in Bijlage nr. 1.
    4. 3.5.4 Totdat de Verkoper begint met de uitvoering van de bestelling:
     1. 3.5.4.1 De Klant kan zijn bestelling wijzigen door gebruik te maken van de technische oplossing die beschikbaar is op het Elektronisch bestelformulier en door het volledige besteltraject opnieuw te doorlopen. De wijziging van de bestelling gebeurt door het plaatsen van een nieuwe bestelling die de vorige vervangt. Eventuele betalingen door de Klant worden verrekend met de nieuwe bestelling en in geval van te veel betaalde bedragen worden deze teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling is gedaan.
     2. 3.5.4.2 De Klant kan zijn bestelling annuleren door de optie "bestelling annuleren" te selecteren die beschikbaar is op de pagina Elektronisch bestelformulier.
    5. 3.5.5 In geval van annulering van de bestelling door de Klant, zal de Verkoper de ontvangen betaling binnen de 3 werkdagen terugstorten. Het terugstorten van de betaling zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode als gebruikt door de Klant.
    6. 3.5.6 De leveringstermijn van de bestelling bedraagt tussen 1 en 45 werkdagen vanaf de dag van het afsluiten van het Contract.
  4. 4. BETALING
   1. 4.1 De Online Winkel biedt de mogelijkheid om te betalen onder rembours, met storting op de rekening na levering. De mogelijkheid van uitgestelde betaling is mogelijk in situaties die individueel met de Verkoper zijn overeengekomen.
   2. 4.2 Betaling voor de Goederen geschiedt op een wijze zoals gekozen tijdens het plaatsen van een bestelling op het Elektronisch bestelformulier.
   3. 4.3 De huidige beschikbare methoden van vooruitbetaling in de Online Shop zijn beschikbaar op het adres https://www.marbosport.nl/dut-payments.html.
  5. 5. LEVERING
   1. 5.1 Op het Elektronisch bestelformulier selecteert de Klant de wijze van levering door de gemaakte keuze aan te kruisen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de door de Klant gekozen leveringswijze te wijzigen zonder bijkomende kosten voor de Klant.
   2. 5.2 In het geval dat de Goederen niet worden afgehaald door de Klant, wat resulteert in de teruggave van de Goederen aan de Verkoper - kan de Verkoper zich terugtrekken uit de verkoopovereenkomst. Terugtrekking uit de overeenkomst vindt plaats door middel van een verklaring in de vorm van een e-mail aan de Klant.
   3. 5.3 In de situatie vermeld in artikel 2, zal de Verkoper de ontvangen betaling voor de door de Klant aangekochte Goederen onmiddellijk terugbetalen aan de Klant.
   4. 5.4 4. De momenteel beschikbare leveringsmethoden in de Online Shop zijn beschikbaar op het adres https://www.marbosport.nl/dut-delivery.html.
  6. 6. HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST - ELEKTRONISCH RETOURFORMULIER
   1. 6.1 De Klant die een Consument is en een Overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze Overeenkomst binnen enkele dagen zonder opgave van redenen herroepen. In geval van herroeping van de overeenkomst op afstand wordt de overeenkomst als niet gesloten beschouwd.
   2. 6.2 Een natuurlijk persoon die een eenmanszaak voert en een niet-professionele aankoop doet, heeft eveneens het recht om de overeenkomst te herroepen volgens de regels vermeld in hoofdstuk 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden.
   3. 6.3 De Handelaar zal het recht om een verklaring van herroeping van de Overeenkomst in te dienen door de persoon bedoeld in punt 2 verifiëren. De verificatie gebeurt door na te gaan of de afgesloten overeenkomst voor deze persoon geen professioneel karakter heeft - wat in het bijzonder gebeurt door analyse van de PKD-codes vermeld in de Centrale Registratie en Informatie Zakelijk.
   4. 6.4 Indien de Handelaar vaststelt dat de aankoop van de goederen door een persoon die een eenmanszaak in de Winkel uitbaat van professionele aard was, zal hij de persoon die de verklaring tot herroeping heeft afgelegd onmiddellijk, d.w.z. uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping, ervan op de hoogte brengen dat hij wegens de professionele aard van de aankoop niet gerechtigd is de overeenkomst te herroepen en dat de verklaring tot herroeping van de overeenkomst bijgevolg geen rechtsgevolgen zal hebben. Indien, samen met de verklaring van herroeping, een fysieke terugzending van de goederen werd gedaan - zullen de goederen teruggestuurd worden op kosten van de persoon die de verklaring heeft gedaan en naar het adres dat eerder werd opgegeven in de bestelling. De handelaar antwoordt op dezelfde wijze als de persoon die de verklaring heeft afgelegd.
   5. 6.5 In geval van herroeping van de overeenkomst - draagt de Verkoper de kosten voor de terugzending van de goederen. De gratis terugzending geldt niet voor commerciële apparatuur uit de volgende series: Marbo Functional Training, Marbo Pro, Marbo Pro 2.0, Marbo Free Weight, UpForm F-Line, UpForm S-Line, UpForm R-Line.
   6. 6.6 De verklaring van de Consument moet op ondubbelzinnige wijze zijn wil tot herroeping van de overeenkomst tot uitdrukking brengen; de Consument kan met name:
    1. 6.6.1 Het Elektronisch retourformulier gebruiken dat beschikbaar is op de website van de Online Shop: https://www.marbosport.nl/returns-open.php. De Verkoper bevestigt onmiddellijk op een duurzame drager de ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst die via het bovengenoemde formulier is ingediend;
    2. 6.6.2 de overeenkomst herroepen door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat Bijlage Nr. 2 is - door het te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper;
    3. 6.6.3 de Verkoper bevestigt onmiddellijk op een duurzame drager het feit van ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst die op de in 6.6.1 en 6.6.2 hierboven aangegeven manier werd ingediend.
   7. 6.7 Om aan de termijn te voldoen is het voldoende om de verklaring vóór het verstrijken van de termijn te verzenden.
   8. 6.8 De termijn voor herroeping van de overeenkomst gaat in:
    1. 6.8.1 voor de overeenkomst ter uitvoering waarvan de Verkoper een goed uitgeeft, verplicht zijn eigendom over te dragen - vanaf het in bezit nemen van de Goederen door de Consument of een door de Consument aangewezen derde aan een andere vervoerder, en in het geval van een overeenkomst die:
     1. 6.8.1.1 veel zaken omvat, die afzonderlijk, in partijen of onderdelen worden geleverd - vanaf het in bezit nemen van de laatste zaak, partij of onderdeel;
     2. 6.8.1.2 bestaat uit regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode - vanaf het in bezit nemen van het eerste artikel;
    2. 6.8.2 voor andere contracten - vanaf de datum van sluiting van het contract.
   9. 6.9 Formulier voor de verklaring van herroeping van de overeenkomst (Bijlage nr. 2 bij dit Reglement) en informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht (Bijlage nr. 1 bij dit Reglement) zullen aan de consument worden verstrekt in de elektronische vorm zoals aangegeven in paragraaf 3 punt 8 van dit Reglement.
   10. 6.10 De consument heeft niet het recht om de overeenkomst op afstand te herroepen met betrekking tot de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 38 van de Poolse wet van 30.05.2014. (Staatsblad van 2019, punt 134) inzake consumentenrechten, waaronder overeenkomsten:
    1. 6.10.1 waarbij de prijs of vergoeding afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst;
    2. 6.10.2 wanneer het voorwerp van de dienst een onbewerkt goed is, dat volgens de specificaties van de klant is vervaardigd of dat dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen;
    3. 6.10.3 waarvan het voorwerp van de dienst een artikel is dat geleverd is in een verzegelde verpakking, die om gezondheidsredenen of om hygiënische redenen niet geretourneerd kan worden, als de verpakking na levering geopend werd;
    4. 6.10.4 waarvan het voorwerp van de dienst audio- of visuele opnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking zijn geleverd, indien de verpakking na levering is geopend;
    5. 6.10.5 voor de levering van digitale inhoud en elektronische licenties die niet zijn opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en nadat de ondernemer hem heeft geïnformeerd over het verlies van het herroepingsrecht;
    6. 6.10.6 waarbij het voorwerp van de prestatie een zaak is die snel aan bederf onderhevig is of een korte gebruiksduur heeft en waarbij het voorwerp van de prestatie een zaak is die na levering door zijn aard onlosmakelijk met andere zaken is verbonden;
    7. 6.10.7 voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van de abonnementsovereenkomst;
    8. 6.10.8 voor het sluiten van een openbare veiling;
    9. 6.10.9 voor de levering van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, indien in de overeenkomst de dag of periode van de dienstverlening is gespecificeerd;
    10. 6.10.10 indien de dienst betrekking heeft op alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst en waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. 7. GEVOLGEN VAN HERROEPING VAN EEN OVEREENKOMST VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN
   1. 7.1 De Verkoper zal binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de verklaring van herroeping van de Koopovereenkomst van Goederen, alle door hem gedane betalingen, inclusief leveringskosten, aan de Consument terugbetalen, overeenkomstig de door de Verkoper aangeboden goedkoopste wijze van levering.
    1. 7.1.1 De terugbetaling dient te geschieden met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode als de Consument heeft gebruikt.
    2. 7.1.2 Indien de Consument om gebruik te maken van het herroepingsrecht - gebruik maakt van het Elektronisch retourformulier - zal het geld worden teruggestort op de gekozen wijze en op de door de Consument opgegeven bankrekening.
   2. 7.2 Indien de Verkoper niet heeft voorgesteld om de Goederen zelf bij de Consument af te halen, kan hij de terugbetaling van de van de Consument ontvangen betalingen achterhouden totdat hij de Goederen heeft teruggekregen of van de Consument een bewijs van terugzending van de Goederen heeft ontvangen, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
   3. 7.3 De Verkoper kan de Consument voorstellen om het goed zelf bij de Consument af te halen. Indien de Verkoper een dergelijk aanbod echter niet heeft gedaan - dient de Consument het goed onmiddellijk, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, aan de Verkoper (of aan de persoon die door de Verkoper gemachtigd is om het goed af te halen) terug te zenden. Om aan de termijn te voldoen, is het voldoende om het artikel terug te sturen voordat de termijn is verstreken. De goederen die de Consument terugstuurt, moeten naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper gestuurd worden.
   4. 7.4 De Consument is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.
  8. 8. AANSPRAKELIJKHEID
   1. 8.1 De Verkoper is verplicht om de Goederen vrij van fysieke en wettelijke gebreken te leveren en is jegens de Klant verantwoordelijk voor fysieke en wettelijke gebreken van de gekochte Goederen volgens de principes die zijn vastgelegd in het Poolse Burgerlijk Wetboek.
   2. 8.2 Indien de Goederen fysieke of juridische gebreken vertonen, kan de Klant een klacht indienen bij de Verkoper op grond van de garantie voor gebreken:
    1. 8.2.1 via een Elektronisch klachtenformulier;
    2. 8.2.2 in schriftelijke vorm aan het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper of via e-mail aan info@marbosport.nl.
    3. 8.2.3 De aanvraag dient het gebrek te specificeren, dat de Goederen naar de mening van de Klant hebben, eisen aan de Verkoper, en indien mogelijk - het genoemde gebrek te documenteren en een aankoopbewijs van de Goederen in de Online Winkel voor te leggen. De Verkoper is verplicht om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te reageren. Indien de Verkoper niet binnen voornoemde termijn heeft gereageerd, wordt hij geacht de klacht te hebben erkend. De bovengenoemde termijn is niet van toepassing op de klacht in verband waarmee de Klant de overeenkomst wil herroepen. Het antwoord op de klacht zal door de Verkoper schriftelijk of op een duurzame drager aan de Klant worden verstrekt.
    4. 8.2.4 De door de Klant te nemen stappen om een klacht in te dienen, met inbegrip van de wijze van levering van de gereclameerde Goederen aan de Verkoper, worden in afzonderlijke stadia aangegeven in het Elektronisch klachtenformulier. Indien de Klant gebruik maakt van een andere wijze van indienen van een klacht dan via het Elektronisch Klachtenformulier - zal de Verkoper de Klant informeren over verdere stappen in de klachtenprocedure op een wijze die overeenkomt met de wijze van indienen van de klacht.
    5. 8.2.5 Indien de Verkoper de klacht als gegrond erkent: kosten van vervanging, herstelling, inclusief de verzendingskosten met betrekking tot de klacht van de Goederen zijn ten laste van de Verkoper.
    6. 8.2.6 De Handelaar zal verifiëren of de klacht ingediend door een natuurlijke persoon die een eenmanszaak uitbaat en die een aankoop doet van niet-professionele aard is voor die persoon. Verificatie vindt plaats door analyse van de PKD-codes zoals vermeld in de Centrale Registratie en Inlichtingen Bedrijven.
    7. 8.2.7 Indien het geschil naar aanleiding van de door de Consument ingediende klacht niet is opgelost, verstrekt Verkoper aan de Consument een verklaring op papier of een andere duurzame gegevensdrager:
     1. 8.2.7.1 het voornemen om het starten van een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen aan te vragen of in te stemmen met deelname aan een dergelijke procedure, of
     2. 8.2.7.2 een weigering om deel te nemen aan een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.
  9. 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
   1. 9.1 De Klant verklaart dat hij geen rechten van welke aard dan ook, waaronder auteursrechten of naburige rechten, heeft op de door hem geplaatste Beoordeling en uitingen, behoudens het recht om de Online Shop te gebruiken op de wijze zoals aangegeven in het Reglement. De Klant is niet gerechtigd de inhoud op enige wijze vast te leggen, te verveelvoudigen, ter beschikking te stellen, openbaar te maken of te verspreiden, tenzij een dergelijk recht voortvloeit uit wettelijke voorschriften of het Reglement.
   2. 9.2 De Klant heeft geen recht op inmenging in de inhoud, in het bijzonder niet op inmenging in de inhoud, structuur, vorm, afbeeldingen, werkingsmechanismen of andere elementen van de Online Winkel.
   3. 9.3 Door het plaatsen van de Beoordeling in de Online Winkel, welke werken zijn in de zin van de Poolse Wet van 4.2.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, verleent de Klant aan de Verkoper een niet-exclusieve en kosteloze en niet in tijd en gebied beperkte licentie om deze werken door de Verkoper te gebruiken, tezamen met het recht om sublicenties te verlenen aan de Partners van de Verkoper, hetgeen mede inhoudt dat het werk op zodanige wijze aan het publiek ter beschikking wordt gesteld dat iedereen er toegang toe heeft op een door hem gekozen plaats en tijdstip (internet). De licentie wordt verleend met betrekking tot alle op het moment van verlening bekende exploitatiegebieden, in het bijzonder de volgende exploitatiegebieden:
    1. 10.3.1 in het kader van de opname en vermenigvuldiging van het werk met behulp van om het even welke techniek - in het bijzonder door druk, reprografie, magnetische of digitale opname, d.w.z. met behulp van om het even welke techniek op om het even welke audiovisuele of visuele drager, in het bijzonder op audiovisuele schijven, cd's, computerschijven, in een multimedianetwerk, met inbegrip van internet en aanverwante online-diensten, en de vermenigvuldiging, de opname, het gebruik op internet, reclame, de vermenigvuldiging van de opname in elektronische vorm in het computergeheugen en in interne en externe netwerken,
    2. 10.3.2 gebruik van het geheel of fragmenten of elementen van het werk met de mogelijkheid van wijziging als gevolg van de essentie van het gegeven internetmedium - in alle publicaties, in het bijzonder online, digitaal, in nieuwsbrieven en informatie, alleen of in combinatie met andere werken of fragmenten van werken; gebruik van het geheel of fragmenten voor promotie en reclame, in het bijzonder in de vorm van audiovisuele, audio-, mediareclame.
    3. 10.3.3 met betrekking tot de verspreiding van het origineel of de kopieën waarop het werk is vastgelegd - commercialisering, uitlening, verhuur van het origineel of de kopieën
    4. 10.3.4 met betrekking tot distributie van het werk op een andere dan de hierboven genoemde wijze - aan het publiek uitvoeren, tentoonstellen, vertonen, reproduceren, uitzenden en opnieuw uitzenden, en aan het publiek beschikbaar stellen van het werk op een zodanige wijze dat iedereen er toegang toe heeft op een plaats en tijdstip van zijn keuze,
    5. 10.3.5 het gebruik van werken voor promotie- en marketingdoeleinden;
   4. 9.4 Opzegging van het Account door de Klant of de Beoordeling in overeenstemming met hoofdstuk IX punt 8 heeft geen invloed op de geldigheid van de bovenstaande licentie.
  10. 10. SLOTBEPALINGEN
   1. 10.1 Deze Voorwaarden van de Online Winkel zijn van toepassing vanaf 2023.09.15.
   2. 10.2 In geval van wijziging of annulering van een van de bepalingen van deze Voorwaarden door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht en bindend voor de Verkoper en de Klant.
   3. 10.3 Het recht dat van toepassing is op de beslechting van geschillen met betrekking tot het Reglement is het Poolse recht. Dergelijke geschillen zullen worden beslecht door een gewone rechtbank met bevoegde lokale jurisdictie. De Klant die een Consument is, kan ook gebruik maken van buitengerechtelijke manieren om klachten te onderzoeken en vorderingen in te stellen. Alle informatie over buitengerechtelijke manieren om klachten te behandelen en vorderingen in te stellen is te vinden op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming op: www.uokik.gov.pl. Tegelijkertijd willen wij u erop wijzen dat de aangegeven procedures vrijwillig van aard zijn en dat beide partijen ermee moeten instemmen.
   4. 10.4 Op basis van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 delen wij u mee dat een online platform voor de beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform) beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een website met één loket voor consumenten en ondernemers die een buitengerechtelijke beslechting nastreven van een geschil over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een online verkoop- of dienstenovereenkomst.
  11. BIJLAGE 1 - INFORMATIE OVER DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT
   1. 1. Een persoon die een eenmanszaak runt en een aankoop doet met een niet-professioneel karakter, d.w.z. die met name voortvloeit uit het onderwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van de Centrale Registratie en Informatie over Bedrijven, heeft ook het recht om de overeenkomst te herroepen volgens de volgende regels. U hebt het recht om de overeenkomst te herroepen volgens de volgende regels - de consument. De consument heeft het recht om de overeenkomst te herroepen volgens de volgende regels. Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:
    1. 1.1 in het geval van een koopovereenkomst, vanaf de dag waarop u de goederen in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit krijgt;
    2. 1.2 in het geval van een overeenkomst die de eigendomsoverdracht van meerdere artikelen vereist, die afzonderlijk worden geleverd vanaf de dag waarop u het laatste artikel in bezit krijgt of waarop een derde partij die niet de vervoerder is en door u is aangewezen, het laatste artikel in bezit krijgt;
    3. 1.3 in geval van een overeenkomst die een verplichting tot eigendomsoverdracht van in gedeelten of onderdelen geleverde zaken inhoudt, vanaf de dag waarop u de laatste partij of het laatste onderdeel in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste onderdeel in bezit krijgt;
    4. 1.4 bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen voor een bepaalde periode vanaf de dag waarop u het eerste artikel in bezit krijgt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste artikel in bezit krijgt;
    5. 12.1.5 in het geval van overeenkomsten voor de levering van diensten of digitale inhoud die niet op een duurzame gegevensdrager worden geleverd, vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
   2. 2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen, MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, Boczna 41, 27-200 Starachowice, tel. , info@marbosport.nl
    over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).
   3. 3. U mag het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.
   4. 4. You can also fill in the Electronic return form available on the Online Shop's website: https://www.marbosport.nl/returns-open.php. If you make use of this option, we will immediately send you a confirmation of receipt of your withdrawal on a durable medium.
   5. 5. Om de herroepingstermijn te behouden, is het voldoende als u informatie over de uitoefening van uw herroepingsrecht stuurt voordat de herroepingstermijn afloopt.
   6. 6. In het geval van herroeping van deze overeenkomst, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering van de Goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de door u gekozen leveringsmethode die afwijkt van de door ons aangeboden goedkoopste gebruikelijke leveringsmethode), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen. Wij zullen u terugbetalen met dezelfde betaalmethoden die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen.
   7. 7. In het geval van contracten die de overdracht van eigendom van de goederen vereisen, waarin we niet hebben aangeboden de goederen terug te nemen in het geval van terugtrekking uit het contract - zullen we afzien van het terugbetalen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat we het bewijs van hun teruggave hebben ontvangen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
   8. 8. Stuur het geretourneerde artikel terug MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, Boczna 41, 27-200 Starachowice onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over uw herroeping van dit contract. De termijn is in acht genomen als u het artikel terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van het artikel zijn voor uw rekening.
   9. 9. Vanwege het gewicht en de afmetingen van de Goederen kan het retourneren van de Goederen - in geval van herroeping van het contract - hogere kosten met zich meebrengen dan de gebruikelijke portokosten. Als u gebruik wilt maken van de diensten van koeriersbedrijven, kan het nodig zijn om de goederen op een pallet te verzenden, wat duurder is dan gewone frankering.
pixel